top of page
                      Program rada škole jedrenja bonsailing school, rent a boat jezera murter kornati, one day sailing kornati, bonsailing and nautic trip to kornati           -Prvi dan.

 Upoznavanje s polaznicima i instruktorima. Upoznavanje s osnovnom terminologijom, pokazno namještanje jedara i isplovljavanje. Nakon isplovljavanja samostalno namještanje jedara i vježba kormilarenja prema kursu, vježbe pokaznog letanja i kruženja te učenje čvorova (vrzni i plutačni). Nakon dolaska u bazu upoznavanje sa slaganjem jedara i sređivanje opreme brod. -Dogovor za sutrašnji dan, upiti i razgovor.                                                                                                                                            -Drugi dan.                                                                                                                                                                                                                                                            Teorijski dio – pokretanje jedrima, problemi kod letanja i kruženja, uloga floka (letno jedro), kako koristiti pokazivače jedra, prividni vjetar. 11:00 Teorija, prvih 15min vježbanje čvorova (prvi dan vezni i plutačni), muški i vezivanje konopa za privez kljune (kaštanjola)12:00 IsplovljavanjeJedrenje oko plutača s bočnim smjerom vjetra prvi dio vježbi, te jedrenje oko plutača uz i niz vjetar u drugom djelu vježbi16:00 Pristajanje na vez, slaganje jedara i opreme broda.-Dogovor za sutrašnji dan.                                                                                                                                                                                  -Treći dan.                                                                                                                                                                                                                                                             

Teorijski dio – pokretanje jedrilice , osnove sidrenja i  vježba čovjek u moru11:00 Teorija, prvih 15 min vježbanje čvorova – dva dodatna: pašnjak i osmica12:00 Isplovljavanje Vježbanje oko plutača u štap, poseban naglasak na okretanja oko plutača (rad jedra i kormilo), vježbe kruženja sa «leptirom», pokazno sidrenje . U drugom dijelu pokretanje jedrilice iz mrtvog položaja , spašavanje « čovjeka u moru» .16:00 Povratak u bazu, spremanje jedrilja i opreme.-Dogovor za sutra,

 

 -Četvrti dan.                                                                                                                                  

Teorijski dio – tumačenje aerodinamike jedra i sile djelovanja jedara na brod   11:00 Teorija, prvih 15min čvorovi – dva nova: sidreni i zastavni12:00 Isplovljavanje  Vježbe kormilarenja po pokazivačima vjetra na jedrima , osnove ugađanja jedara na smjer vjetra ,drugi dio vježbi kraćenje jedara i promjena flokova - pokazno16:00 Povratak u bazu, slaganje jedrilja i opreme.Dogovor za sutra.                                                                                                                                                             -Peti dan.                                                                                                                                                  Teorija – tumačenje sila kojima djelujemo na upravljanje jedrilicom , osnovni privezi 11:00 Vježbanje čvorova12:00 IsplovljavanjeJedrenje do susjednih otoka (Školjić,LJutac,dražamanski...), samostalan pristup upravljanju jedrilicom sa dolaskom na zadano odredište , pokazno manevriranje prilikom priveza 16:00 Povratak, slaganje jedrilja i brodske opreme.-Dogovor za sutra.                                                                                                                                                                                -Šesti dan.                                                                                                                                                          Teorija – osnovna pravila ponašanja u plovidbi otežanim uvjetima , sigurnosna oprema 11:00 Vježbanje naučenih čvorova12:00 Isplovljavanje  Jedrenje do susjednih otoka , vježbanje kraćenja jedra , promjena floka , samostalno jedrenje , pokazna manovra priveza , u povratku upotreba sigurnosne opreme u praksi , vježbanje plovidbe u leptiru , tehnika sigurnog kruženja.

 

 -Sedmi dan. 

 

  Ostavljamo Vama na odluku i radimo program po Vašoj želji.

Pri završetku programa,dodjela diploma.

Bonsailing school,škola jedrenja murter,kiteboarding croatia.

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
rent a boat murter jezera kornati
The program of sailing school program bonsailing school                                                                                                       - The First Day.
Introducing participants and instructors. Getting acquainted with basic terminology, demonstrating sailing and landing. After sailing, self-adjusting sailing and horse-riding exercises, demonstration and circling exercises, and training of knots (buoyant and floating). After arriving at the base, get acquainted with arranging the sails and arranging the equipment ship. - Call for tomorrow, ask for a conversation.                                                                                                  -Second day. Theoretical part - launching of sails, flying and circling problems, flotation (flying sail), how to use sailors, the apparent wind. 11:00 Theory, first 15min training of nodes (first day of binding and floating), male and binding of mooring rope (kaštanjola) 12:00 Departure at the side of the buoy with side wind direction the first part of the exercise, and sailing around the buoy up and down the wind in the second exercise exercise16: 00 Approaching the embroidery, stacking the sails and equipment of the ship.-Arrangement for tomorrow's day.                                                                                                                                            -Third day.

Theoretical part - launch of a sailboat, base of anchoring and exercise of a man at sea11: 00 Theory, first 15 mins of knot training - two additional: pasture and eighth12: 00 Departure Exercise around the float in the rod, special emphasis on swinging around the float (sailing and steering) , exercise with "butterfly", demonstration of anchoring. In the second part, launching the sailing boat from the dead, rescuing "the man in the sea." 16: 00 Returning to the base, saving sailboards and equipment.-Tomorrow's deal
 
-Fourth day.
Theoretical part - interpretation of the aerodynamics of the sails and the force of the sail on the ship 11:00 Theory, first 15min knots - two new: anchor and flag 12: 00 Departure of the exercises of steering on the wind indicators on the sails, the basics of yaw setting on the wind direction, and hair change - show16: 00 Return to base, stacking of sailboards and equipment.Outlook for tomorrow. - Five days. The theory - the interpretation of the forces that we operate on the management of the sailboat, the basic mooring 11:00 Practice of the knots12: 00 Departure to the neighboring islands (Školjić, LJutac, dražamanski ...), independent approach to the management of sailing boat with arrival to the destination, 00 Return, stacking of sailboats and ship equipment.-Agreement for tomorrow.                                                                                                                                      - Fiveth day.                                                                            Theory - basic rules of behavior in sailing under difficult conditions, safety equipment 11:00 Exercise of trained knots12: 00 Sailing Sailing to neighboring islands, practice sailing finishing, flotation change, self sailing, demonstration of mooring, returning the use of safety equipment in practice, in the butterfly, the safe circling technique.
 
-Second day.
 
We leave you to the decision and do the program as you wish.
At the end of the program, the award of the diploma.
Bonsailing school, Murter sailing school, kiteboarding croatia.
sailing school croatia,škola jedrenja hrvatska
sailing school croatia,škola jedrenja hrvatska
sailing trip kornati
rent a boat jezera murter
Ivica Meić-Sidić
Pilotova 2
22242 Jezera
mob:+385 98 757 438
e-mail:bonardo78@gmail.com
bottom of page